Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Objednávka

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§4
Objednávka
1.Objednávka musí být učiněna kupujícím písemně (písemná forma je zachována pro účely kontraktu i použitím telefaxu a e-mailu, potvrdí-li prodávající písemně přijetí objednávky.)

2..Objednávka musí obsahovati určení zboží tak,aby nemohlo dojít k jeho záměně,počet kusů
zboží,lhůtu k dodávce a místo kam má býti prodávajícím plněno.Obsahovat musí i přesné
určení kupujícího a to nejméně v rozsahu dle §13 obch.zák.Bez těchto náležitostí považuje se
objednávka za neúčinnou.

3.Potvrzením prodávajícího se stává objednávka závaznou.Od závazné objednávky
může objednatel odstoupit jen proti úhradě sjednaného odstupného.Odstupné činí pro prvý týden od doručení objednávky 20% hodnoty díla,počínaje dnem následujícím do doby plnění 80% hodnoty díla. Odstoupení od smlouvy stává se účinné dnem připsáním odstupného na účet zhotovitele (nejpozději však do sjednaného dne plnění).

4.Pro případ,že prodávající neobdrží účinné odstoupení od objednávky a kupující dílo
neodebere,je prodávající oprávněn plnit uskladněním díla a okamžikem uskladnění,který
kupujícímu sdělí,je oprávněn účtovat cenu zboží.Právo na úhradu skladného (které se sjednává v částce Kč 20Kč/m3 za každý,byť jen započatý den uskladnění) není tím dotčeno.Uskladněné zboží je oprávněn zhotovitel vydat jen proti úhradě jeho ceny a skladného.
Zpět