Váš nákupní košík je prázdný.

Všeobecné informace > řada - Obchodní podmínky > Platnost

Kontakty

Obchodní podmínky

Platnost

Důvěrnost, zpracování osobních údajů a jejich využití

Cena

Objednávka

Dodací lhůty

Přechod nebezpečí

Záruky

Platební podmínky

Příslušenství

Rozhodné právo

Závěrečné ustanovení


IČO, DIČ, Banka

Výrobky - dílenský nábytek

O nás

Certifikáty

Aktuální informace

§1
Platnost a závaznost
1.Tyto všeobecné dodací podmínky upravují rámcově obchodně-právní vztahy mezi
společností VYKONA TEPLICE s.r.o. jako prodávajícím a dodavatelem a třetími osobami
jako kupujícími.

2.Všeobecné dodací podmínky potvrzuje budoucí kupující níže popsaným způsobem na důkaz souhlasu podřídit jejich
úpravě vzájemné smluvní vztahy (dále jen VDP).

3.Jestliže kupující objedná u prodávajícího zboží po podpisu VDP,jsou VDP závazná a
nahrazují jakákoliv jiná ujednání nebylo-li mezi smluvními stranami sjednáno písemně jinak.

4. VDP jsou uveřejněny na internetových stránkách spol. VYKONA TEPLICE, na adrese WWW. Vykonateplice.cz

5. Při potvrzování objednávky kupujícího prodávajícím, je kupující na tuto skutečnost výslovně upozorněn. Pokud kupující do tří dnů od obdržení takového potvrzení nesdělí prodávajícímu, že s aplikací VDP na objednané zboží nesouhlasí, řídí se vztah mezi smluvními stranami ustanoveními VDP. Vznese-li kupující námitky proti užití VDP považuje se takové sdělení za protinávrh k odsouhlasení prodávajícímu.Vyžádá-li si kupující zaslání
VDP poštovní zásilkou, běží lhůta tří dnů k vyjádření ode dne doručení VDP. Do doby
akceptace VDP(a to i marným uplynutím lhůty) není prodávající povinen plnit.
Zpět